INSTAL·LACIONS JUVENILS

Què són les instal·lacions juvenils?

Albergs de joventut

Són instal·lacions destinades a donar allotjament, com a lloc de pas, d’estada o de realització d’una activitat, a joves, en forma individual o col·lectiva, i també, en determinades condicions, a famílies, adults i grups d’infants.

 Cases de colònies

Són instal·lacions destinades principalment a donar allotjament a grups d’infants o de joves que participen en activitats educatives en el temps lliure, culturals i de lleure.

Granges escola

Són cases de colònies que ofereixen equipaments suficients i adequats per al treball didàctic amb infants i joves en tècniques agràries i ramaderes.

Aules de natura

Són cases de colònies que ofereixen equipaments suficients i adequats per al treball didàctic amb infants i joves en el reconeixement del medi natural i en l’educació ambiental

Campaments juvenils

Són instal·lacions destinades a les activitats d’acampada de les entitats i dels grups infantils i juvenils, i estan dotades d’uns equipaments bàsics adequats.

Terrenys d’Acampada

Normativa que ho regula: Decret 137/2003, de 10 de Juny regula les acampades juvenils, els camps de treball, els casals de vacances, les colònies, les rutes- i qualsevol altra activitat assimilable que habitualment fan les associacions educatives juvenils- , en les quals participen persones menors de 18 anys, sempre que les activitats no tinguin caràcter familiar i que es desenvolupin a Catalunya amb una finalitat educativa, cultural, formativa o social.

Article 6.1: Sens perjudici de les normes específiques de cada municipi, les activitats regulades en aquest Decret que es desenvolupin en el medi natural, hauran d’ajustar-se a les normatives vigents per la protecció d’aquest.

Article 7.1: Situació dels terrenys d’Acampada.

Legislació d’instal·lacions juvenils:

 

 

 

 

Anuncis